The Scott Horton Show 8/10/12

by | Aug 10, 2012 | Stress Blog

Today on the show: Thomas Mountain, Philip Giraldi, 12-3 Eastern on the Liberty Radio Network.

Listen to The Scott Horton Show